ข้อมูลโภชนาการข้างบรรจุภัณฑ์อาหารบอกอะไรบ้าง

ข้อมูลโภชนาการข้างบรรจุภัณฑ์อาหารบอกอะไรบ้าง

เวลาที่ซื้ออาหารที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกล่อง กระป๋อง ขวดหรือถุง จะเห็นว่าข้อความรอบบรรจุภัณฑ์นั้นนอกจากจะระบุชื่อยี่ห้อ ที่อยู่ผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ วันผลิต วันหมดอายุ แล้ว ยังมี ข้อมูลโภชนาการ ซึ่งก็คือการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นๆ ในรูปของชนิดและปริมาณสารอาหาร ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

หนึ่งหน่วยบริโภค หมายถึงปริมาณการบริโภคต่อครั้ง เช่น หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (160 กรัม) หมายถึงรับประทานหรือดื่มครั้งละ 1 กล่องหรือ 160 กรัม แต่ถ้าเขียนว่า หนึ่งหน่วยบริโภค : 5 ลูก (150 กรัม) หมายความว่า รับประทานครั้งละ 5 ลูกรวมน้ำหนัก 150 กรัม

จำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ หมายถึง บรรจุภัณฑ์ ห่อ ขวด หรือกล่องนี้บริโภคได้กี่ครั้ง เช่น จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 1 หมายความว่า สามารถบริโภคหมดกล่องภายใน 1 ครั้ง แต่ถ้าเขียนว่า จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 3 ก็หมายความว่า 1 กล่องแบ่งรับประทานได้ 3 ครั้ง

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค หมายถึงเมื่อบริโภคตามปริมาณที่ระบุไว้หนึ่งหน่วยบริโภคแล้วจะได้รับพลังงานและสารอาหารอะไรบ้าง ในปริมาณน้ำหนักจริงเท่าใด และปริมาณที่บริโภคนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน หมายถึง สารอาหารที่ได้รับจากการบริโภคแต่ละครั้งตามปริมาณที่ระบุไว้ในหนึ่งหน่วยบริโภคคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของปริมาณที่ควรจะได้รับต่อวัน เช่น ถ้าปริมาณอาหารที่บริโภคต่อครั้งให้คาร์โบไฮเดรต 8% ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ก็ต้องบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากอาหารอื่นๆ อีก 92%

Thai RDI หมายถึง ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยที่อายุ 6 ปีขึ้นไป เช่น วันหนึ่งๆ ควรได้รับคาร์โบไฮเดรตประมาณ 300 กรัม ไขมันน้อยว่า 65 กรัม เป็นต้น