เทโพ

๏ เทโพพื้นเนื้อท้อง        เป็นมันย่องล่องลอยมัน
น่าซดรสครามครัน    ของสวรรค์เสวยรมย์

เทโพ