ล่าเตียง

๏ ล่าเตียงคิดเตียงน้อง        นอนเตียงทองทำเมืองบน
ลดหลั่นชั้นชอบกล    ยลอยากนิทรคิดแนบนอน

ล่าเตียง