ข้าวหุง

๏ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ        รสพิเศษใส่ลูกเอ็น
ใครหุงปรุงไม่เป็น    เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำ

ข้าวหุง